v8.01 (build: Apr 8 2022)

Аналітика

1. Загальний опис

Звіт «Аналітика» – це група звітів, основним призначенням яких є допомога керівникам комерційних та некомерційних організацій у прийнятті рішень щодо ефективності діяльності персоналу на основі універсальних об'єктивних показників поведінкової активності працівників.

Технології інтелектуальної аналітики групи звітів «Аналітика» є авторською унікальною розробкою та мають патентний захист за всіма офіційними нормами законодавства.

Система дозволяє генерувати звіти відповідно до заданих адміністратором параметрів хронології та з урахуванням специфіки виділеної групи користувачів. При генерації адміністратор обирає певну групу співробітників (кількість не обмежена) і на її підставі будує групу звітів «Аналітика», що складається із трьох розділів:

 • звіти по компанії («По всім співробітникам»);
 • звіти «За підрозділами»;
 • звіти щодо кожного окремого співробітника відповідно до результатів групи («Досьє співробітника»).

Звіти, що формуються «Аналітикою», передбачають використання універсальної статистичної оцінки працівників, яка дозволяє:
- Істотно відрізнити показники одного співробітника від іншого;
- Визначити значні відмінності між підрозділами;
- виявити серед співробітників «лідерів» та «відстаючих»;
- отримати відповідь на запитання «що таке багато/мало, добре/погано», спираючись на універсальні статистичні оцінки, сформовані системою на основі z-перетворень чи рангових обчислень.

В якості методів стандартизації реалізовано дві моделі:

 • Непараметричні методи;
 • Параметричні методи.

Використання статистичного підходу до вирішення завдання обумовлено тим фактом, що, в загальному випадку, немає «хорошої» або «поганої» поведінки, немає «шкідливих» чи «корисних» показників активності. Однак стосовно певного виду трудової діяльності є позитивні та негативні поведінкові патерни, що різняться з точки зору характеру та ступеня впливу на користувача інформації, що надходить з різних інтернет-каналів, а також рівня його активності та залученості до робочого процесу.

Таким чином, звіти, що формуються системою, підлягають стандартизації на підставі даних усієї аналізованої вибірки, з формуванням підсумкової оцінки: «Значно нижче середнього», «Нижче середнього», «В межах середнього», «Вище середнього», «Значно вище середнього» . Оціночні бали варіюються в діапазоні від 1 (найменше значення у групі) до 10 (найбільше значення у групі).

Індивідуальні показники використання програмних та інтернет-ресурсів співробітниками оцінюються, як мінімум, у двох розрізах: з погляду категорій таких ресурсів (входження до «Корисних словників» або «Шкідливі словники») та тривалості їх використання (відповідно, «Корисне») та «Шкідливий» час)

Для здійснення стандартизації передбачається дві моделі, засновані на застосуванні різних статистичних методів, а саме:

 • модель на основі непараметричних методів оцінки, де за основу виступає ранжування всіх показників зі спадання та подальша калькуляція;
 • модель на основі параметричних методів оцінки, де за основу виступають середні значення, стандартні відхилення та z-перетворення.
 • Вибір моделі аналізу здійснюється системою автоматично, але також залишає користувачеві можливість вибору вручну.

  При кожній новій генерації звіту обчислюються параметри та їх відхилення щодо тільки поточної групи працівників за поточний період часу. Під час наступної генерації попередні результати обнулюються.

  Звіт рекомендується будувати на великій кількості працівників (щонайменше 10) за тривалі періоди часу (місяці). При побудові звіту лише по одному співробітнику оцінка параметрів буде недоступною.

  Відмінною рисою інтелектуальної системи «Аналітика» є облік унікальної кількості фактично відпрацьованих днів кожним працівником як єдиний знаменник при порівнянні показників різних співробітників. Завдяки цьому стає можливим порівнювати активність працівників за тривалі періоди часу, незважаючи на різну кількість відпрацьованих днів, перепусток, відряджень, лікарняних, віддаленої роботи тощо

  При оцінці поведінки працівників у розрізі по підрозділах, як знаменник виступає кількість осіб у кожному підрозділі та кількість відпрацьованих днів кожного співробітника, що дозволяє виводити показник «щоденної активності середнього співробітника підрозділу».

  Для того, щоб підвищити якість оцінки поведінки працівників, перед генерацією звіту необхідно:

  Увага! Для функціонування звіту необхідно, щоб були активовані наступні опції:
  - Функція моніторингу програм, що запускаються і сайтів
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Програми\сайти;
  - Функція моніторингу користувача часу та загальної активності
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Користувачський час.

  2. Методи статистики

  Параметричні та непараметричні методи – це методи математичної статистики.

  Параметричні дані — це вибірка даних, отриманих із відомого розподілу даних – найчастіше Гаусівського чи інакше «нормального».

  Дані, які не відповідають відомому або зрозумілому розподілу, називаються непараметричними даними.

  Закон нормального розподілу, або як його ще називають – крива Гауса, є одним із основних стовпів у теорії ймовірності. Його застосування можна простежити практично у всіх галузях сучасного людського знання, від фізики до філософії. Нормальний розподіл добре моделює величини, що описують природні явища, шуми термодинамічної природи та похибки вимірів.

  Візьмемо для прикладу гру пінбол. Кулька котиться вниз через частокіл штирків. Наткнувшись на штир, він відхиляється вправо або вліво з ймовірністю 50%. Після цього кулька потрапляє на новий рівень, де натикається на інший штир. Нарешті, внизу він падає до однієї з лунок.

  Рух кульки через частокіл штирків називають випадковим блуканням. Як тільки кулька потрапляє в цей частокіл, ніхто не може вплинути на його траєкторію, як і передбачити цю траєкторію.

  Якщо залишити достатню кількість кульок, то можна отримати розподіл, який називається Гаусовим — більшість кульок потрапляє до центру ігрового поля; що далі лунки розташовані від центру, то менше кульок у них виявляється. Такий розподіл називається ще нормальним або дзвоноподібним:

  Якщо кинути нескінченно велику кількість кульок, то розподіл буде описуватися дзвоноподібною кривою, зображеною на малюнку. Така крива симетрична (права частина є дзеркальним відображенням лівої), її пік знаходиться в центрі, а хвости завжди спрямовані вниз та в сторони від центру.

  Якщо ми візьмемо випадкового співробітника в рядовій компанії і заміряємо, скільки часу він активно працює за комп'ютером протягом робочого дня, то можемо бути впевнені, що з максимальною ймовірністю він буде співробітником середньої активності, меншою мірою ймовірності, що він буде малоактивним або надмірно активним і в практично мінімальній можливості – абсолютним «ледарем» або патологічним «трудоголіком».

  Цей графік показує ймовірнісний розподіл активності роботи працівників у середній компанії. Таким чином, звернувшись до будь-якої позиції на графіку, можна сказати, якою є ймовірність при переборі людей, зустріти «ледаря», «трудоголіка» або звичайного співробітника.

  Така форма кривої ймовірності встановлена ​​самою природою. І якщо ми звернемося у світ біосфери, і оцінюватимемо різні ймовірності, то виявимо, що дана форма кривою домінуватиме.

  Одним із факторів, що обмежують застосування статистичних критеріїв, що ґрунтуються на припущенні нормальності, є обсяг вибірки. Доки вибірка досить велика (наприклад, 100 або більше співробітників у звіті), можна вважати, що вибірковий розподіл нормальний, навіть якщо немає впевненості в тому, що розподіл змінної в генеральній сукупності є нормальним. Відповідно до центральної граничної теореми, сума великої кількості незалежних доданків одного порядку сходить до нормального розподілу, незалежно від розподілів доданків. Якщо вибірка мала, є сенс скористатися непараметричними методами.

  Непараметричні методи найбільш прийнятні, коли обсяг вибірок малий (n<100) та дані віднесені до порядкових чи номінальних шкал. Якщо параметричні методи використовують середні арифметичні значення та відхилення від них, то при використанні непараметричних методів значення вибудовуються за спаданням, ранжуються та сортуються за кількістю у процентному співвідношенні. Якщо головною перевагою параметричних методів є більш точна оцінка великих даних, то перевагою непараметричних методів є нечутливість до статистичних викидів. Наприклад, якщо в одному підрозділі з 6-ти людей більшість є дисциплінованими і займаються виключно робочими завданнями, а один – любить проводити час на розважальних ресурсах, не менше 6-ї години в робочий день, то згідно з параметричними методами, нормою активності для всіх працівників буде проведення умовно близько 1-1,5 годин на добу на розважальних ресурсах, оскільки усереднюється значення за всіма співробітниками. За оцінкою непараметричних методів, співробітник, який проводить 6 годин на день на розважальних ресурсах, буде вважатися аномалією, у той час як поведінка решти співробітників – нормою або «зразково-показовою». Однак при великій кількості співробітників статистичні викиди не мають значного впливу на результат, тому можуть бути застосовані параметричні методи.

  У деяких випадках навіть на невеликій вибірці в 30-50 чоловік і більше має сенс оцінити поведінку користувачів за допомогою параметричних методів, наприклад, коли ми напевно знаємо, що серед усіх співробітників обраної групи немає дуже сильно відрізняються у своїй поведінці за тими чи іншим параметрам (відсутність статистичних викидів), але є потреба у більш плавної та точної оцінки параметрів.

  Система автоматично запропонує відповідний спосіб оцінки параметрів, виходячи з числа співробітників у згенерованому звіті. При цьому користувач може змінити метод на необхідний.

  Випадки застосування параметричних методів:
  - якщо кількість працівників, за якими будується звіт, дорівнює 100 і більше;
  - якщо потрібен плавніший і точніший метод оцінки;
  - якщо в групі відсутні співробітники, які сильно відрізняються за метриками від інших.

  Випадки застосування непараметричних методів:
  - якщо кількість працівників, за якими будується звіт, менше 100;
  - якщо потрібен контрастніший і припустимо менш точний метод оцінки;
  - якщо в групі можуть бути співробітники, які сильно відрізняються за метриками від інших.

  3. Інтерфейс сторінки

  Інтерфейс користувача Аналітики представлений двома основними блоками:

  Перший блок (1) містить навігаційне меню, представлене двома розділами («Досьє компанії» та «Досьє співробітника») та трьома підрозділами: «По всім співробітникам» (4), «По підрозділам» (5), «Досьє співробітника »(6).

  У навігаційному блоці є панель навігації по сторінках (3), яка містить кнопки: «Повернення додому» (повертає на першу «домашню» сторінку), «Рух назад» (повертає на попередню відкриту сторінку), «Рух вперед» (повертає на наступну відкриту сторінку), «Скидання настройок» (скидає настройки відображення звіту, навігаційного меню, таблиць, вибраного методу оцінки та ін.).

  Дії користувача в навігаційному блоці (1) впливають на відображення вмісту контентного блоку (2).

  Другий блок – контентний (2), розкриває користувачеві вміст того чи іншого розділу у вигляді опису, тексту, таблиць, графіків, зображень. Вміст контентного блоку динамічно змінюється залежно від вибору користувача в меню навігації.

  У контентному блоці присутній інформаційний блок (7), який містить меню вибору налаштувань та інформацію щодо згенерованого звіту: за який тимчасовий зріз згенерований звіт; кількість працівників, за якими згенеровано звіт; кнопка вибору способу відображення підрозділів (за ієрархією / за відділами); кнопка ручного вибору метод статистичної обробки даних (параметричний/непараметричний); кнопки експорту даних.

  4. Інтерфейс елементів

  У звіті використані адаптивні графіки, таблиці та діаграми, вид яких користувач може змінювати самостійно.

  Далі наведено приклад візуалізації графіка «ТОП запізнень та ранніх доглядів». У цьому випадку графік виводить перші 20 працівників, у яких зафіксовано максимальні середньодобові показники запізнень та ранніх доглядів щодо їх встановленого робочого графіка.

  Верхній заголовок «ТОП 20» інтерактивний, при кліку - переносить користувача на сторінку з повним переліком співробітників, відсортованих у порядку за спаданням або зростанням показників.

  У середній частині представлено шість іконок, при натисканні на які змінюється зовнішній вигляд графіка. Типово відображається вид гістограми.

  У даному випадку параметри графіка запізнень представлені в годинах за день із десятковим дробом. Наприклад, нижнє значення 1.9 години означає, що в середньому щодня працівник спізнюється на 1 годину 54 хвилини. Оскільки показник усереднений, отже, у деякі дні співробітник може спізнюватися умовно на 3 години, в інші дні на 30 хвилин, а в інших випадках і зовсім не спізнюватися. Підсумковий усереднений показник формується протягом тривалого періоду, за який згенеровано звіт.

  У кожного співробітника значення за параметром і відображається воно в правій частині графіка навпроти прізвища відповідного співробітника.

  Аналогічного виду графіки можуть відображати не тільки середній час запізнень, а й середня кількість листів (в одиницях), надрукованих документів та ін.

  Наведений графік може бути застосований не тільки до співробітників, а й до підрозділів.

  У цьому випадку у лівій частині відображаються найменування підрозділів (останні 30 символів), а значення у правій частині – це щоденні показники («у годинах, щодня») середнього співробітника підрозділу. У деяких варіаціях графіка можуть бути використані не щоденні, а сумарні показники («у годинах, всього») середнього співробітника підрозділу в рамках тієї чи іншої категорії (наприклад, час, проведений у «Шкідливих» ресурсах або на сайтах пошуку роботи).

  Показник запізнень та ранніх доглядів (або будь-який інший) може бути представлений у вигляді таблиці.

  У першому стовпці таблиці (№) вказано порядковий номер рядка, який не прив'язаний до співробітника або підрозділу.

  У другому стовпці сторінки (Співробітник) зазначено ПІБ співробітника, домен та ім'я користувача облікового запису.

  У третьому стовпці (Значення) під синім кольором відображено щоденний показник співробітника в рамках категорії (наприклад, середній час запізнень та ранніх доглядів), а жовтим кольором – середній щоденний показник по всіх працівниках, за якими будується звіт.

  Четвертий стовпець («Відхилення від середнього») відображає, наскільки у відсотковому співвідношенні відрізняється показник певного співробітника від середнього значення серед усіх працівників, за якими побудовано звіт.

  П'ятий стовпець («Оцінка») здійснює порівняльний аналіз по всіх співробітниках і відображає, який бал (в інтервалі від 1 до 10) набуває значення того чи іншого співробітника. Цей бал умовно можна порівняти зі шкільною оцінкою: що вищий бал, то вище оцінка певного співробітника у межах категорії. Під балом зазначена оцінка: наскільки сильно і в який бік відрізняється бал співробітника від середнього значення (наприклад, значно вище середнього). При цьому буква «П» або «Н» підказує, який метод статистики зараз використовується: відповідно «Параметричний» або «Непараметричний».

  При натисканні на заголовок стовпця відбувається автоматичне сортування за «зменшенням»/«зростанням» значень або в алфавітному порядку.

  Для підрозділів в аналогічній таблиці є деякі відмінності.

  У другому стовпці (Підрозділ) зазначено назву та кількість осіб у підрозділі. Під синім кольором у стовпці «Значення» відображається середній щоденний (іноді сумарний за всі дні) показник середнього співробітника підрозділу, жовтим – показник середнього співробітника серед усіх підрозділів. У стовпці "Відхилення від середнього" показано, наскільки значення середнього співробітника певного підрозділу відрізняється від значення середнього співробітника серед усіх підрозділів. Стовпець «Оцінка» вказує умовний бал середнього співробітника підрозділу, а також оцінює, наскільки цей бал відрізняється від середнього значення серед співробітників усіх підрозділів.

  За умовчанням у таблиці відображається не більше 100 рядків (працівників або підрозділів).

  Тож для відображення більшої кількості співробітників або підрозділів, необхідно над таблицею у вікні вибрати відповідне число або варіант «все».

  Є невеликі відмінності таблиці з переробками / недоробками від інших таблиць.

  У таблиці «Переробок» у стовпці 2 («Значення») недоробками вважаються значення ліворуч від нульової точки. Як підказка у цьому випадку слово «Недоопрацювання» виділено жирним шрифтом. Якщо ж значення спрямовані праворуч від нульової точки і жирним шрифтом виділено слово «Переробки», відповідно йдеться про кількість переробок. На прикладі ми бачимо, що середнє значення серед усіх співробітників цієї компанії – 1 година 35 хвилин щоденних переробок.

  Графік співвідношення «активності та продуктивності користувача» представлений у Досьє співробітника.

  Одиницями вимірювання виступає кількість годин із десятковим дробом. Наприклад, 4.4 години – це 4 години 24 хвилини.

  На графіку зеленим кольором представлений рівень щоденної загальної активності працівника за комп'ютером (наприклад, 4.4 години на день).

  З них рожевим кольором відображено 2 години щоденної непродуктивної активності на сайтах та додатках зі списку «Шкідливих» словників; синім кольором відображено 1.2 години щоденної продуктивної активності, пов'язаної з використанням ресурсів, програм та сайтів зі списку «Корисних» словників.

  5. Розділ «По всім працівникам»

  Розділ «По всіх працівниках» включає такі підрозділи:

  «Зведена інформація» (відкривається за замовчуванням); «Спізнення та надробота»; «Час на роботі та активність»; "Непродуктивна активність"; "Продуктивна активність"; "Топ Лідерів"; "Топ порушників".

  Зведена інформація.

  Підрозділ «Зведена інформація» є основним і відкривається за замовчуванням під час створення звіту. Тут перераховані основні значущі метрики для оцінки поведінки співробітників загалом по компанії, або інакше «Досьє компанії».

  Всі таблиці та графіки в підрозділі відображають лише обмежену кількість співробітників, а для відображення повного списку необхідно клікнути по заголовку (ТОП-20) та/або перейти до відповідного підрозділу.

  Спізнення та надробота.

  У даному розділі, інформація на «Зведеній сторінці» представлена ​​в узагальненому вигляді, та у детальному вигляді – на всіх інших сторінках підрозділу. При розкритті повного списку співробітників у рамках тієї чи іншої таблиці відбувається перехід на відповідну сторінку підрозділу.

  Спізнення та ранні догляди – це коли співробітник здійснює перший вхід до системи після початку робочого дня, і останній вихід (виявляє останню активність) до закінчення робочого дня згідно з встановленим графіком роботи.

  Надробота – це ранні парафії до початку робочого дня та пізні догляди після закінчення робочого дня.

  Переробки – це позитивна різниця між Надроботою та Запізненнями, а Недоробки – позитивна різниця між Запізненнями та Надроботою. Так як один співробітник може в деякі дні спізнюватися, а в інші дні - приходити раніше, наявність одночасно Спізнень та Надроботи – є нормою.

  Всі параметри в розділі є середніми за кількістю відпрацьованих працівником днів.

  Час на роботі та активність.

  У розділі є різні параметри щоденної активності працівників:

  Активність – кількість часу щоденної активної роботи (з використанням кнопок миші та клавіш клавіатури).
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно щоб була включена функція моніторингу користувача часу та загальної активності
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Користувачський час.

  Програми – кількість часу щоденної активної роботи в будь-яких програмах.
  Сайти – кількість часу щоденної активної роботи на веб-ресурсах через браузери.
  Увага! Для функціонування звіту необхідно, щоб була активована функція моніторингу програм і сайтів, що запускаються
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Програми\сайти.

  Робота з текстом – це кількість тисяч символів щоденної роботи з текстом: набирається з клавіатури і вставляється з буфера обміну.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена функція «Вести моніторинг тексту з клавіатури»
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Текст, що вводиться

  E-mail – кількість електронних листів, що щоденно надсилаються та одержуються.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена опція
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Пошта.

  Повідомлення / дзвінки – кількість повідомлень, що щоденно надсилаються та одержуються, в месенджерах, що здійснюються дзвінки.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена опція
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Чати\дзвінки.

  Друк на принтері – кількість документів, які щодня надсилаються на друк (у тому числі на віртуальні принтери PDF).
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб було включено опцію
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Друк на принтері.

  Відправлення файлів – кількість файлів, вкладень, що щодня відправляються або виводяться за межі компанії.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена опція
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Надсилання файлів.

  Непродуктивна активність.

  Цей розділ містить параметри щоденної або сумарної за період непродуктивної активності співробітників:

  Весь час – сумарна кількість часу, витраченого на роботу з ресурсами та веб-сайтами з числа «Шкідливих» словників відповідного профілю співробітника (сумарна непродуктивна активність).

  Середній час – кількість часу щоденної непродуктивної активності.

  Пошук роботи – це сумарна кількість часу, проведена співробітником на сайтах пошуку роботи.

  Продуктивна активність.

  Продуктивна активність – це кількість часу щоденної продуктивної активності співробітника (на ресурсах та сайтах, пов'язаних із виконанням службових завдань). Відповідно до налаштувань "Корисних" словників відповідного профілю співробітника.

  Топ-лідерів та Топ-порушників.

  «Лідерство» – це інтегративний параметр рівня залученості/усунення співробітників у робочі процеси.

  Метод підрахунку «Рейтинга лідерів» виведено емпіричним шляхом та є універсальним стандартизованим критерієм незалежно від особливостей організації.

  Критерії рівня «Лідерства»:

  • недоопрацювання та переробки (різниця між надробками та запізненнями у розрізі за кількістю відпрацьованих днів);
  • активність за комп'ютером (активний час у розрізі за кількістю відпрацьованих днів);
  • час, проведений на сторонніх ресурсах (шкідливий час профілю в розрізі за кількістю відпрацьованих днів). Використовується інвертований бал;
  • час, проведений у робочих ресурсах ("корисний" час профілю в розрізі за кількістю відпрацьованих днів).

  До всіх параметрів застосовується зважування. За підсумками виводиться бал Лідерства.

  Для підрозділу «Топ-лідерів» бали впорядковано за спаданням, від більшого - до меншого. Для підрозділу «Топ-порушників» ті ж бали впорядковані за зростанням, від меншого до більшого.
  Чим вищий бал, тим, ймовірно, більше співробітника залучено до роботи
  .

  6. Розділ «За підрозділами»

  Розділ «За підрозділами» включає такі підрозділи:

  «Зведена інформація»; «Спізнення та надробота»; «Час на роботі та активність»; "Непродуктивна активність"; "Продуктивна активність"; "Відхилення від середнього"; "Топ Лідерів"; "Топ порушників".

  Існує два способи відображення та калькуляції даних серед підрозділів: з ієрархії та відділів. Для відображення за ієрархією та/або за відділами необхідно провести відповідні налаштування. Перемикання режимів доступне в інформаційному меню контентного блоку.

  Опис розділу «По всім співробітникам» багато в чому застосовується до опису розділу «За підрозділами», однак між ними існують деякі відмінності.

  Спізнення та надробота.

  Спізнення та ранні догляди – це коли середній співробітник підрозділу здійснює перший вхід до системи після початку робочого дня, і останній вихід - до закінчення робочого дня згідно з встановленим графіком роботи.

  Надробота – це ранні парафії середнього співробітника підрозділу до початку робочого дня та пізні догляди після закінчення робочого дня.

  Переробки – це позитивна різниця між Надроботою та Запізненнями середнього співробітника підрозділу, а Недоопрацювання – позитивна різниця між Запізненнями та Надроботою.

  Всі параметри в розділі є середніми за кількістю відпрацьованих працівником днів та середніми за кількістю працівників у підрозділі, іншими словами, щоденні показники середнього співробітника підрозділу.

  Середні значення (виділені жовтим кольором) обчислюються по всіх підрозділах і є щоденним показником середнього співробітника в компанії серед усіх підрозділів.

  Час на роботі та активність.

  У розділі є різні параметри щоденної активності середнього співробітника підрозділу.

  Активність – кількість часу щоденної активної роботи середнього співробітника підрозділу (з використанням кнопок миші та клавіш клавіатури).
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно щоб була включена функція моніторингу користувача часу та загальної активності
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Користувачський час.

  Програми – кількість часу щоденної активної роботи середнього співробітника підрозділу у будь-яких додатках.
  Сайти – кількість часу щоденної активної роботи середнього співробітника підрозділу на веб-ресурсах через браузери.
  Увага! Для функціонування звіту необхідно, щоб була активована функція моніторингу програм і сайтів, що запускаються
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Програми\сайти.

  Робота з текстом – це кількість у тисячах символів щоденної роботи з текстом середнього співробітника підрозділу: текст, що набирається з клавіатури і вставляється з буфера обміну.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена функція «Вести моніторинг тексту з клавіатури»
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Текст, що вводиться

  E-mail – кількість електронних листів, що щоденно надсилаються та одержуються, середнім співробітником підрозділу.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена опція
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Пошта.

  Повідомлення / дзвінки – кількість повідомлень, що щоденно надсилаються та одержуються, в месенджерах, що здійснюються дзвінків середнім співробітником підрозділу.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена опція
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Чати\дзвінки.

  Друк на принтері – кількість документів, які щодня надсилаються на друк (у тому числі на віртуальні принтери PDF) середнім співробітником підрозділу.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб було включено опцію
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Друк на принтері.

  Відправлення файлів – кількість файлів, що щодня відправляються або виводяться за межі компанії, вкладень середнім співробітником підрозділу.
  Увага! Для відображення даної інформації необхідно, щоб була включена опція
  Глобальні налаштування - Налаштування комплексу - Для користувачів - Надсилання файлів.

  Непродуктивна активність.

  Цей розділ містить параметри щоденної або сумарної за період непродуктивної активності співробітників:

  Весь час – сумарна кількість часу, витраченого середнім співробітником підрозділу на роботу з ресурсами та веб-сайтами з числа «Шкідливих» словників відповідного профілю співробітника (сумарна непродуктивна активність середнього співробітника підрозділу).

  >

  Середній час – кількість часу щоденної непродуктивної активності середнього співробітника підрозділу.

  Пошук роботи – це сумарна кількість часу, проведена середнім співробітником підрозділу на сайтах пошуку роботи.

  Продуктивна активність.

  Продуктивна активність – це кількість часу щоденної продуктивної активності середнього співробітника підрозділу (на ресурсах та сайтах, пов'язаних із виконанням службових завдань). Відповідно до налаштувань "Корисних" словників відповідного профілю кожного співробітника.

  Відхилення від середнього.

  У цьому підрозділі представлені всі показники різних категорій (у тому числі доданих адміністратором словників) та їх відхилень від середніх значень у всіх підрозділах із розрахунку на середнього співробітника підрозділу. У деяких випадках, де це зазначено, використовуються сумарні значення середнього співробітника підрозділу (без поділу на кількість відпрацьованих днів).

  Середні значення (виділені жовтим кольором) обчислюються по всіх підрозділах і є щоденним показником середнього співробітника в компанії серед усіх підрозділів.

  Топ-лідерів та Топ-порушників.

  «Лідерство» – це інтегративний параметр рівня залученості/усунення співробітників у робочі процеси.

  Метод підрахунку «Рейтинга лідерів» виведено емпіричним шляхом та є універсальним стандартизованим критерієм незалежно від особливостей організації.

  Критерії рівня «Лідерства»:

  • недоопрацювання та переробки (різниця між надробками та запізненнями у розрізі за кількістю відпрацьованих днів);
  • активність за комп'ютером (активний час у розрізі за кількістю відпрацьованих днів);
  • час, проведений на сторонніх ресурсах (шкідливий час профілю в розрізі за кількістю відпрацьованих днів). Використовується інвертований бал;
  • час, проведений у робочих ресурсах ("корисний" час профілю в розрізі за кількістю відпрацьованих днів).

  До всіх параметрів застосовується зважування. За підсумками виводиться бал Лідерства.

  Для підрозділу «Топ-лідерів» бали впорядковано за спаданням, від більшого - до меншого. Для підрозділу «Топ-порушників» ті ж бали впорядковані за зростанням, від меншого до більшого.
  Чим вищий бал, тим, ймовірно, більший середній співробітник підрозділу або підрозділ загалом залучений до роботи
  .

  7. Розділ «Досьє співробітника»

  Розділ «Досьє співробітника» містить інформацію щодо кожного окремого співробітника та включає наступні підрозділи:

  «Вибрати співробітника», «Зведена інформація»; "Відхилення від середнього"; "Карта робочого дня"; "Зведений"; "Зведений спрощений", а також відображає загальний бал "Лідерства".

  Вибрати співробітника.

  Для того, щоб переглянути досьє по співробітнику, необхідно перейти до підрозділу «Вибрати співробітника», а потім вибрати необхідного співробітника зі списку. При необхідності можна скористатись пошуком або фільтром. Після вибору співробітника, картка його досьє відобразиться в меню навігації під розділом «Вибрати співробітника» і по ньому відкриється «Зведена інформація».

  За потреби вказаним вище способом можна додати й інших працівників для відображення в меню навігації. Також можна закрити в навігаційному меню картку будь-якого співробітника, натиснувши на зображення хрестика у верхньому правому кутку картки співробітника (відображається при наведенні курсору).

  У верхньому правому кутку картки співробітника відображається його бал Лідерства (залученості).

  Зведена інформація.

  У цьому розділі реалізовано принцип профілювання співробітника на основі повної картини даних про його продуктивну та непродуктивну активність, відвідування інтернет-ресурсів, що стосуються різних категорій, а також інших показників продуктивності.

  Зведена інформація у «Досьє співробітника» включає:

  • стандартну інформацію про співробітника (налаштовується в «Досьє співробітників»): фотографію, прізвище, ім'я, по батькові, посаду, відділ, контакти;
  • відомості про відпрацювання робочого часу, що розраховуються з урахуванням запізнень та надробіт;
  • інформацію про активність працівника в робочий час;
  • відомості про продуктивну та непродуктивну активність працівника: «шкідливий» або «корисний» час поточного профілю співробітника.

  Всі параметри усреднены за кількістю відпрацьованих днів, за винятком (де це зазначено) загального часу непродуктивної роботи та загального часу, витраченого на сайтах пошуку роботи.

  Наприкінці розділу внизу відображається бал «Лідерства» співробітника, який свідчить про його, можливо, залучення до роботи або усунення від неї.

  Відхилення від середнього.

  У цьому підрозділі представлені всі показники різних категорій (у тому числі доданих адміністратором словників) середніх щоденних значень щодо співробітника порівняно з показниками інших працівників. У деяких випадках, де це зазначено, використовуються сумарні значення працівника (без поділу на кількість відпрацьованих днів).

  Мапа робочого дня.

  У розділі «Карта робочого дня» виводиться звіт «Стрічка активності» по співробітнику за тривалий період, де відображені середньодобові значення активності в рамках тієї чи іншої категорії.

  Зведений.

  У розділі «Зведений» виводиться звіт «Зведений» по співробітнику за тривалий період, де відображені сумарні значення активності в рамках тієї чи іншої категорії.

  >

  Зведений спрощений.

  У розділі «Зведений спрощений» виводиться звіт «Зведений спрощений» по співробітнику за тривалий період, де відображені сумарні та усереднені параметри.

  8. Словник термінів

  Активність – час, коли працівник щось друкував на клавіатурі або виконував кліки мишею.

  Аналітика – звіт (група звітів) для оцінки ефективності та залучення до роботи персоналу.

  Залучення – умовний інтегративний показник інтенсивності праці працівників, що складається з таких параметрів, як: переробки/недоопрацювання; активність; продуктивна активність; непродуктивна активність.

  Шкідливі словники – словники, класифіковані як «Шкідливі» у розділі налаштувань Профілів.

  Досьє співробітника розділ звіту «Аналітика», який надає зведену порівняльну інформацію про певного співробітника.

  Досьє співробітників – розділ налаштувань Глобальних налаштувань.

  Контентний блок – візуальний блок звіту «Аналітика», що відображає результати статистичних розрахунків, оцінки поведінки працівників у вигляді тексту, заголовків, таблиць та графіків . Вміст контентного блоку динамічно змінюється залежно від вибору користувача в меню навігації.

  Лідерство – рейтинг оцінки працівників або підрозділів за рівнем «Лідерства» або інакше «Залучення до робочого процесу». Зазвичай рейтинг упорядкований за спаданням.

  Лідери – співробітники або підрозділи, що найбільш відзначилися за рівнем залучення до робочого процесу. Характеризуються високим балом "Лідерства".

  Навігаційне меню – візуальний блок звіту «Аналітика», що дозволяє вибирати та відкривати сторінки звіту «По всім співробітникам», «По підрозділам», "Досьє співробітника", переміщатися від сторінки до сторінки.

  Порушники – співробітники або підрозділи, що найбільш відзначилися за рівнем відстороненості від робочого процесу. Характеризуються низьким балом "Лідерства".

  Недоопрацювання – позитивна різниця між «Запізненнями + Ранніми доглядами» та «Ранніми приходами + Пізніми доглядами» (умовно, коли запізнень більше, ніж надробки).

  Непараметричний метод метод статистичної оцінки, заснований на обчисленні рангів та порядкових позицій щодо вибірки. Застосовується за кількості співробітників у звіті менше 100.

  Непродуктивна активність – час, коли співробітник був активний на веб-ресурсах та програмах зі списку Шкідливих словників згідно з його Профілем.

  Спізнення та ранні догляди – сума запізнень та ранніх доглядів (показник формується за кожну добу). Запізнення - різниця між часом першої фактичної активності працівника за робочим місцем та часом початку робочого дня згідно з його графіком робочого дня. Ранні догляди - різниця між часом кінця робочого дня згідно з графіком робочого дня співробітника та часом останньої фактичної активності працівника за робочим місцем.

  Відхилення від середнього – показник у відсотковому співвідношенні віддаленості (відхилення) поточного значення користувача або підрозділу від середнього арифметичного показника відповідно до всіх співробітників або всіх підрозділів.

  Відхилення від середнього – підрозділ звіту «Аналітика», який містить дані про активність певного співробітника або підрозділу за всіма доступними параметрами порівняно з показниками інших співробітників або підрозділів.

  Усунення – показник прямо протилежний Залученості (антонім Залученості).

  Оцінка – статистична інтерпретація позиції співробітника або підрозділу щодо інших співробітників або підрозділів у межах певної категорії або параметра.

  Параметричний метод метод статистичної оцінки, заснований на обчисленні середніх значень, стандартних відхилень та z-перетворення. Застосовується при кількості співробітників у звіті рівним або більшим за 100.

  Переробки – позитивна різниця між «Ранніми приходами + Пізніми доглядами» та «Спізненнями + Ранніми доглядами» (умовно, коли надроботи більше, ніж запізнень).

  По всім співробітникам розділ звіту «Аналітика», що відображає порівняння показників за всіма співробітниками, за якими було побудовано звіт.

  За ієрархією – спосіб організації та статистичної обробки показників підрозділу, заснований на даних про Структуру компанії.

  За відділами – спосіб організації та статистичної обробки показників підрозділу, заснований на даних з Досьє співробітників.

  За підрозділами розділ звіту «Аналітика, що відображає порівняння показників за групами співробітників, об'єднаних «За ієрархією» або «По відділах».

  Підрозділ – група працівників, яка може бути об'єднана «По ієрархії» або «По відділам».

  Корисні словники – словники, класифіковані як «Корисні» у розділі налаштувань Профілів.

  Продуктивна активність – час, коли працівник був активний на веб-ресурсах та у програмах зі списку Корисних словників згідно з його Профілем.

  Ранні приходи та пізні догляди – сума ранніх парафій та пізніх доглядів (показник формується за кожну добу). Ранні приходи - різниця між часом початку робочого дня працівника згідно з його графіком робочого дня та часом першої фактичної активності працівника за робочим місцем. Пізні догляди – різниця між часом останньої фактичної активності працівника за робочим місцем та часом кінця робочого дня згідно з графіком робочого дня співробітника.

  Надробота – синонім показника ранніх парафій та пізніх доглядів.

  Словники – каталог найменувань веб-сайтів, додатків та ключових слів, об'єднаних у єдину категорію. Під час відвідування веб-ресурсу або запуску програми з переліку ресурсів словника проводиться підрахунок активності користувача, який витратив час на відвідування цих ресурсів. Може бути зарахований до «Корисних», «Шкідливих» або нейтральних відповідного профілю. Адміністратор може створювати, редагувати або видаляти Словники.

  Статистична оцінка – оцінка показника співробітника щодо групи співробітників за допомогою статистичних методів.

  Топ – рейтинг певної кількості (10 або 20) співробітників або підрозділів, що відзначилися, в рамках певного параметра, впорядкований за спаданням або зростанням.

© Mirobase